Previous litters from our bitchesYiria & Diva

Yiria & Fleuri

Yiria & Kitty

Eyin & Molly

Eyin & Molly

Yiria & Zafi

Boyke & Jijia

Junior & Nana

Junior & Nana

Boyke & Diva

Junior & Jilly

Junior & Jijia

Eyin & Zafi

Wish & Zafi

Wish & Jilly

Boyke & Jijia

Lewis & Requi

Eyin & Jilly

Yiria & Zafi

Yiria & Jijia

Winston & Requi

Eyin & Zafi

Eyin & Beauty

Yiria & Jilly

Wish & Jijia

Wish & Flo

Wish & Flo

Eyin & Estë

Eyin & Flo

Boyke & Dinkah

Lad & Estë

Solo & Flo

Solo & Flo

Lord & Estë

Lad & Dinkah

Figi & Estë

Boots & Dinkah

Boots & Estë

Elwë & Dinkah